0 (0,00€)

Preču pirkšanas, pārdošanas un piegādes noteikumi

Ppreču pirkšanas, pārdošanas un piegādes noteikumi STUDIJA-AMATCIEMS interneta veikalā

1.    DEFINĪCIJAS

1.1.    Pārdevējs – Amatciems FF uzņēmums, kas dibināts un darbojas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, reģistrācijas Nr. 44103077937, juridiskā adrese: “Strazdi” Amatciems, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4101, Latvijas Republika, PVN maksātāja Nr. LV44103077937.

1.2.    Pircējs – persona, kas iegādājas preces un pakalpojumus Veikalā vai izmanto Veikalu. Pircējs/Patērētājs ir fiziska persona, kas ir vismaz 18 gadus veca un iegādājas preces vai pakalpojumus no Amatciems FF. Pircējs/Uzņēmējs ir fiziska vai juridiska persona, kas plāno iegādāties preces vai pakalpojumus no Amatciems FF ar uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību saistītiem mērķiem. Pircējs, kas ir juridiska persona, rīkojas ar sava pilnvarotā pārstāvja starpniecību, kas reģistrēts Veikalā noteiktajā kārtībā.

1.3.    Veikals – Studija-Amatciems interneta veikals, kas pieejams tīmekļa vietnē studija-amatciems.lv

1.4.    Pirkšanas–pārdošanas līgums – Pircēja un Pārdevēja noslēgta vienošanās par Veikalā pieejamo preču pirkšanu un pārdošanu saskaņā ar veikala Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem.

1.5.    Preču izsniegšanas vieta – Studija-Amatciems preču izsniegšanas (saņemšanas) punkti, kas atrodas adresē Katlakalna ielā 6D, Rīga, LV-1073, Latvijas Republika.

1.6.    Noteikumi – šie attālinātas pirkšanas-pārdošanas noteikumi, kas nosaka Pārdevēja un Pircēja pienākumus un tiesības, Pārdevēja piedāvāto preču un/vai pakalpojumu iegādes un apmaksas nosacījumus, preču un/vai pakalpojumu piegādes un atpakaļatdošanas procedūru un līgumslēdzēju pušu atbildību, kā arī regulē citus ar preču un/vai pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu Veikalā saistītos jautājumus.

2.    VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

2.1.    Šie noteikumi ir saistošs juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja savstarpējās tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī citus noteikumus, kas saistīti ar Pārdevēja piedāvāto preču un pakalpojumu pirkšanu un pārdošanu, iegādājoties preces vai pakalpojumus Veikalā.

2.2.    Pircējs var iegādāties preces un pakalpojumus Veikalā tikai tad, ja ir piekritis Noteikumiem. Apstiprinot, ka ir iepazinies ar Noteikumiem, Pircējs apņemas tos ievērot un izpildīt. Iegādājoties preces un pakalpojumus Veikalā, Pircējs piekrīt šo Noteikumu piemērošanai un apliecina, ka ir tos sapratis. Ja Pircējs nav izlasījis un/vai nav sapratis Noteikumus vai tiem nepiekrīt, viņš nevar iegādāties preces un pakalpojumus Veikalā.

2.3.    Preces Veikalā tiek pārdotas no Latvijas Republikas teritorijas.

2.4.    Pārdevējam ir tiesības grozīt Noteikumus. Noteikumu grozījumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Veikalā un attiecas tikai uz tiem pasūtījumiem, kurus Pircējs veicis pēc Noteikumu grozījumu veikšanas. Pārdevējs informē Pircēju par izmaiņām Noteikumos (piemēram, pa e-pastu un/vai elektroniski atspoguļojot informāciju Pircēja kontā, un/vai publicējot informāciju Veikalā u.c.). Ja Pircējs pēc Noteikumu grozījumu publicēšanas jebkādā veidā izmanto Veikalu, tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis visiem Noteikumu grozījumiem.

2.5.    Turpmāk Noteikumos lietotais termins "preces" attiecas gan uz precēm, gan pakalpojumiem, ja vien tas nav skaidri norādīts vai konteksts nenosaka citādi.

3.    PIRKŠANAS-PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA

3.1.    Noteikumi ir pamats vienreizēju pirkšanas-pārdošanas līgumu noslēgšanai un izpildei. Noslēdzot pirkšanas-pārdošanas līgumu par konkrētām precēm Noteikumos noteiktajā kārtībā, Noteikumu noteikumi un nosacījumi kļūst par šo preču Pirkšanas-pārdošanas līguma noteikumiem un nosacījumiem.

3.2.    Veikalā preces var iegādāties tikai reģistrēti Pircēji. Pirms reģistrēšanās Pircējam ir arī jāiepazīstas ar Veikala Privātuma politiku. Pēc tam, kad Pircējs ir reģistrējies Veikalā, tiek uzskatīts, ka viņš ir iepazinies ar Privātuma politiku un tai piekrīt.

3.3.    Pircējs reģistrējas, aizpildot reģistrācijas veidlapu un norādot tajā nepieciešamos datus (turpmāk tekstā – “Reģistrācijas dati”). Pircējs pats ir atbildīgs par Reģistrācijas datu pareizību, neizpaušanu un/vai atjaunināšanu.

3.4.    Lai iegādātos preces, Pircējs veic pasūtījumu Veikalā, aizpildot elektronisko pasūtījuma veidlapu un pēc tam iesniedzot to Pārdevējam.

3.5.    Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu starp Pircēju un Pārdevēju tad, kad Pircējs pēc iepazīšanās ar Noteikumiem, ir iesniedzis preču pasūtījumu un veicis atbilstošu maksājumu. Ja pasūtījums netiek apmaksāts, līgums netiek uzskatīts par noslēgtu.

3.6.    Pirkšanas-pārdošanas līgums ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei. Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek uzskatīts par izpildītu pēc tam, kad preces ir nodotas Pircējam Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

3.7.    Noslēdzot Pirkšanas-pārdošanas līgumu, Pircējs apņemas samaksāt preču cenu un pieņemt Veikalā pasūtītās preces. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs nevar pievienot tam pašam pasūtījumam papildu preces. Lai pasūtītu papildu preces, Pircējs iesniedz jaunu pasūtījumu Pārdevējam. 

4.    PIRCĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1.    Pircējam ir tiesības:

4.1.1.     iepirkties Veikalā saskaņā ar Noteikumiem, citiem Pārdevēja norādījumiem un Latvijas Republikas tiesību aktiem;

4.1.2.     atteikties no veikalā noslēgtā Pirkšanas-pārdošanas līguma, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā par to rakstiski paziņojot Pārdevējam Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par distances līgumu" un Noteikumos noteiktajā kārtībā;

4.1.3.     pieprasīt Pārdevējam labot vai mainīt bojātas un/vai nepareizi samontētas preces, proporcionāli samazināt bojāto un/vai nepareizi samontēto preču cenu vai izbeigt Pirkšanas-pārdošanas Līgumu un pieņemt preces atpakaļ, lai Pircējs varētu izmantot precēm piemērojamās garantijas;

4.1.4.     citas Noteikumos, Latvijas Republikas noteikumos un/vai tiesību aktos noteiktās tiesības.

4.2.    Pircējs apņemas:

4.2.1.     samaksāt pasūtīto preču un to piegādes cenu, kā arī veikt citus maksājumus (ja tie ir norādīti, noslēdzot Līgumu) un pieņemt pasūtītās preces;

4.2.2.     apskatīt un pārbaudīt Preces, tās pieņemot, kā arī informēt Pārdevēju par sūtījuma bojājumiem, acīmredzamiem preču defektiem vai preču modeļa vai komplektācijas neatbilstību Pircēja pasūtītajām precēm Noteikumos noteiktajā kārtībā;

4.2.3.    pārbaudīt iegādātās preces kvalitāti un informēt Pārdevēju (pa tālruni: +371 28647050 vai e-pastu: info@studija-amatciems.lv) par jebkādiem preču kvalitātes trūkumiem, kurus nevarēja pamanīt, pieņemot preces;

4.2.4.     izvēloties saņemt preces Preču izsniegšanas nodaļā, savlaicīgi tās saņemt;

4.2.5.     izvēloties preču piegādes vai citus Pārdevēja piedāvātos pakalpojumus, nodrošināt to sniegšanai nepieciešamos apstākļus un tos apmaksāt;

4.2.6.     segt Preču atpakaļatdošanas izmaksas, ja saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību šie izdevumi ir jāsedz Pircējam;

4.2.7.     nekavējoties atjaunināt informāciju, ja ir mainījušies Pircēja reģistrācijas dati vai piegādes adrese;

4.2.8.     neizmantot Veikalu nelikumīgā veidā, tostarp tādā veidā, kas varētu apdraudēt Veikala pienācīgu darbību, drošību un integritāti vai ierobežot citu personu iespējas piekļūt Veikalam;

4.2.9.     ievērot citas prasības, kas noteiktas citos Latvijas Republikas tiesību aktos. 

5.    PĀRDEVĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5.1.    Pārdevējam ir tiesības:

5.1.1.    anulēt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs pārkāpj būtiskos Noteikumus, jo īpaši – ar savu darbību vai bezdarbību apdraud vai nodara kaitējumu Pārdevējam, citiem Pircējiem vai trešajām personām, kā arī Veikala stabilitātei vai drošībai;

5.1.2.     ierobežot vai aizliegt vairumtirdzniecības iepirkumus;

5.1.3.     uz laiku pārtraukt vai izbeigt Veikala darbību, veikt izmaiņas Veikalā vai atsevišķās tā daļās, mainīt tā saturu daļēji vai pilnībā, mainīt Veikala darbības tīmekļa vietnes adresi un/vai, atkarībā no Veikala sistēmas tehniskajām iespējām ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu. Tas neietekmē Pirkšanas-pārdošanas līgumus, ko Pircējs noslēdzis pirms Pārdevēja lēmuma veikt minētās darbības vai to īstenošanas;

5.1.4.     mainīt Noteikumus, preču cenas, pirkuma noteikumus un/vai citus ar Veikalu saistītus norādījumus, publicējot šādas izmaiņas Veikalā. Šādas izmaiņas neietekmē Pircēja noslēgtos Pirkšanas-pārdošanas līgumus pirms Pārdevēja lēmuma veikt minētās darbības vai to īstenošanas.

5.2.    Pārdevējs ciena Pircēja privātumu un aizsargā viņa datu konfidencialitāti, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumus un/vai gadījumus, kas norādīti Veikala Privātuma politikā.

6.    PREČU CENAS UN SAMAKSA PAR PRECĒM

6.1.    Preču cenas Veikalā un/vai pasūtījumā ir norādītas eiro, ar iekļautu pievienotās vērtības nodokli.

6.2.    Preces tiek pārdotas Pircējam par cenām, kas ir spēkā Veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī. Konkrētā preču cena un par precēm maksājamā summa Pircējam ir redzama pēc tam, kad ir izveidots pirkumu grozs. Ja Pircējs nepiekrīt norādītajai cenai, viņš/viņa nevar turpināt preču pasūtīšanu un pasūtījuma veikšanu.

6.3.    Preču cenā nav iekļauta preču piegādes cena un cena par pakalpojumiem, kurus Pircējs var papildus pasūtīt no Pārdevēja. Ja vien nav nepārprotami norādīts citādi, Preču piegādes pakalpojumus un citus pakalpojumus Pircējs apmaksā atsevišķi. Šādu pakalpojumu cenas un to aprēķināšanas un apmaksas kārtība tiek precizēta Veikalā.

6.4.    Visiem pirkumiem Pārdevēja interneta veikalā, kuru summa nesasniedz 100 € (ieskaitot spēkā esošo PVN likmi), piemēro pasūtījuma apstrādes maksu 3,99 € apmērā (ieskaitot spēkā esošo PVN likmi). Piekrītot šiem Noteikumiem, Pircējs piekrīt pasūtījuma apstrādes maksas piemērošanai šajā punktā minētajā kārtībā un samaksā šo maksu Pārdevējam. Ja Noteikumos minētajos gadījumos Pircējam tiek atdota nauda par pirkumu, tiek atdota arī pasūtījuma apstrādes maksa. Pasūtījuma apstrādes maksa neattiecas uz pirkumiem Studija-Amatciems veikalā uz vietas. 

6.5.    Pirkumu apliecinošie dokumenti – pasūtījuma apstiprinājums un PVN rēķins – elektroniskā formātā ir pieejami Pircēja lietotāja kontā; Pircējs var lejupielādēt un/vai izdrukāt šos dokumentus. Šādi elektroniskie pirkumu apliecinošie dokumenti ir derīgi bez Pārdevēja un/vai Pircēja paraksta. 

7.    PREČU PIEGĀDE

7.1.    Preces tiek piegādātas tikai Latvijā. Iespējamie Preču piegādes veidi tiek uzrādīti Pircējam, kad Pircējs ir izveidojis pirkuma grozu un ievadījis piegādes adresi

7.2.    Preču piegāde ir maksas pakalpojums.

7.3.    Ja Pircējs izvēlas Preču piegādes pakalpojumu, Preču piegādes cena tiek uzrādīta Pircējam pasūtīšanas procesa noslēgumā, pirms maksājuma metodes izvēles un/vai maksājuma veikšanas. Preču piegāde tiek apmaksāta ar priekšapmaksu, veicot pirkuma apmaksu. Preču piegādes cenā netiek iekļauta šo noteikumu 7.5. punktā aprakstītā preču nešanas cena.

7.4.    Preču piegāde ietver preču nogādāšanu dzīvoklī (līdz piektajam stāvam) vai privātmājas pirmajā stāvā. Ja ēkā ir lifts, maksa par preču piegādi ietver preču nogādāšanu ar liftu līdz Pircēja norādītajam stāvam.

7.5.    Ja Pircējs vēlas, lai prece tiktu nogādāta augstāk par piekto stāvu, bet to kādu iemeslu dēļ nevar izdarīt ar liftu (piemēram, nav lifta vai lifts nedarbojas, preci nav iespējams ievietot liftā, preci nevar pacelt ar liftu drošības prasību dēļ u.c.), Pircējs var papildus pasūtīt preču nešanas pakalpojumu. Šī papildu preču nešanas pakalpojuma cena nav iekļauta piegādes pakalpojuma cenā. Pircējs samaksā par papildu piegādes pakalpojumu Pārdevēja pārstāvim preču piegādes vietā, un Pārdevēja pārstāvis veic preču nešanu atbilstoši prasībām. Pirms pasūtījuma veikšanas Pircējam pašam jāizvērtē, vai ir nepieciešams papildu preču nešanas pakalpojums.

7.6.    Pasūtot Preču piegādi, Pircējs norāda precīzu piegādes adresi un nodrošina Preču izkraušanai piemērotus apstākļus (atslēdz vārtus, paceļ barjeru, atver durvis u. tml.). Preču piegāde tiek veikta tikai pa durvīm – Preču piegādei nevar izmantot balkonu vai logu.

7.7.    Ja preces tiek piegādātas Pircējam, preces izkrauj Pircēja norādītajā vietā. Ja preces nepieciešams pārvietot vai pārnest uz citu vietu nekā tā, kuru Pircējs norādījis izkraušanai, šādu pārvietošanu vai pārnešanu uzņemas pats Pircējs.

7.8.    Pirms Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas Pircējs tiek iepriekš informēts par konkrēto preču piegādes laiku. Piegādes laika informācija tiek norādīta pasūtījuma procesa pēdējā posmā, un Pārdevējs piegādā preces Pircējam norādītajā termiņā. Pircējs var tikt papildus informēts par precīzu piegādes datumu un laika intervālu pa e-pastu un/vai tālruni.

7.9.    Ja Pircējs neielaiž Pārdevēja pārstāvi, Pircēja pasūtījumā norādītajā preču izkraušanas adresē noteiktajā piegādes laikā un 20 (divdesmit) minūtes pēc šī laika, preces tiek uzskatītas par nepiegādātām Pircēja vainas dēļ. Šādā gadījumā Pircēja pasūtītās preces tiek nosūtītas atpakaļ uz Studija-Amatciems veikalu, un Pārdevēja pārstāvis vienojas ar Pircēju par tuvāko iespējamo atkārtoto piegādes datumu . Preces tiek uzglabātas Studija-Amatciems veikalā  līdz tuvākajam piegādes laikam, bet ne ilgāk kā līdz Noteikumu 8.3. punktā noteiktajam termiņam. Pēc termiņa beigām Pircēja pasūtījums tiek atcelts saskaņā ar Noteikumu 8.5. punktā noteikto kārtību  .

7.10.    Maksimālais pasūtījuma apjoms vienam Pircējam ir 500 kg vai 6 m3. Ja pasūtīto preču svars vai tilpums ir lielāks, piegādes maksa ir attiecīgi lielāka (piemēram, ja pasūtījums ir 501 kg vai vairāk, piegādes maksa tiek iekasēta par diviem pasūtījumiem).

7.11.    Pieņemot preces, Pircējam jāpārbauda pasūtījuma stāvoklis. Ja sūtījuma iepakojumam ir redzami bojājumi, Pircējs to atzīmē piegādes apstiprinājuma veidlapā vai veidlapās, ko viņam uzrāda piegādātājs. Šādā gadījumā preces tiek uzskatītas par piegādātām bojātā iepakojumā, bet preču piegāde tiek uzskatīta par pienācīgi veiktu.

7.12.    Ja ir neatbilstība starp paredzēto un faktisko preču kvalitāti un/vai komplektāciju, Pircējs šādas preces nepieņem. Pircējam ir jāpaziņo par atteikumu pieņemt preces un jāatzīmē konstatētās neatbilstības piegādes apstiprinājuma veidlapā un/vai jāaizpilda veidlapas, ko viņam uzrāda piegādātājs. Ja ir konstatētas neatbilstības preču daudzuma ziņā, Pircējs to atzīmē piegādes apstiprinājuma veidlapā vai veidlapās, ko izsniedz Preces piegādātājs.

7.13.    Ja Pircējs pieņem sūtījumu bez jebkādiem komentāriem, preces tiek uzskatītas par piegādātām nebojātā iepakojumā. Gadījumā, ja vēlāk atklājas kādi preču defekti, kas nav radušies Pircēja vainas dēļ, Pircējs saglabā tiesības izmantot likumā noteikto 2 gadu kvalitātes komercgarantiju precēm, kā noteikts šo Noteikumu 9. nodaļā. Papildus likumā noteiktajai preču komercgarantijai Pārdevējam ir tiesības noteiktām precēm piemērot papildu komercgarantiju, kā noteikts šo Noteikumu 9.3. punktā.

7.14.    Pircējs, kurš, pasūtot preces, ir izvēlējies iespēju saņemt preces pats, arī pats pieņem preces no Pārdevēja. Saņemot preces, Pircējam var būt jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un/vai informācija par pasūtījumu, ko viņam/viņai nosūtījis Pārdevējs.

7.15.    Gadījumā, ja Pircējs ir izvēlējies, ka preces piegādā Pārdevējs, preču piegāde uz Pircēja norādīto adresi nozīmē, ka preces ir nodotas Pircējam neatkarīgi no tā, vai preces faktiski ir pieņēmis Pircējs vai kāda cita persona, kas ir pieņēmusi preces norādītajā adresē. Ja Pircējs pats nevar pieņemt piegādātās preces un preces ir piegādātas uz norādīto adresi, Pircējam nav tiesību iesniegt Pārdevējam pretenzijas par preču piegādi nepareizai personai. Ja preces netiek piegādātas plānotajā piegādes dienā Pircēja vainas dēļ (piemēram, Pircējs vai cita persona nav ieradies piegādes vietā noteiktajā laikā), Pircējs nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc plānotās preču piegādes dienas par to informē Pārdevēju, un Pircējs vienojas ar Pārdevēju par jaunu piegādes laiku.

7.16.    Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces nav piegādātas Pircējam vai ja tās nav piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai Pircēja kontrolē esošu apstākļu dēļ. 

8.    PREČU SAŅEMŠANA UN UZGLABĀŠANA

8.1.    Ja Pircējs nepasūta Preču piegādes pakalpojumu, viņš/viņa pasūtītās preces bez maksas var saņemt Studija-AMatciems veikalā.

8.2.    Kad preces ir sagatavotas saņemšanai, Pircējs saņem apstiprinājuma ziņojumu par iespēju tās saņemt. Pircējam, kas ieradies izņemt preces Preču izsniegšanas zonā, ir jābūt līdzi un jāuzrāda darbiniekam derīgs personu apliecinošs dokuments un pasūtījuma informācija un/vai apstiprinājuma ziņojums, ko Pārdevējs viņam/viņai nosūtījis, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Ja Pircējs neuzrāda šādus dokumentus, Pārdevējam ir tiesības atteikties izsniegt Preces Pircējam.

8.3.    Pircējs izņem pasūtītās preces ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc tam, kad Pārdevējs, izmantojot elektronisko saziņu, ir informējis Pircēju, ka preces ir gatavas saņemšanai.

8.4.    Kad Pircējs ir izņēmis preces, tiek uzskatīts, ka tās ir nodotas (piegādātas) Pircējam.

8.5.    Ja Pircējs Noteikumu 8.3. punktā noteiktajā termiņā neizņem preces, pasūtījums tiek anulēts, šis Pirkšanas-pārdošanas līgums tiek lauzts, un naudu, ko Pircējs ir samaksājis par precēm, izņemot piegādes maksu, ja tāda ir piemērojama, Pārdevējs atmaksā 5 (piecu) darba dienu laikā. 

9.    PREČU KVALITĀTE UN GARANTIJA

9.1.    Katras preces aprakstā ir norādītas preces vispārīgās īpašības. Ja preces īpašības, kas norādītas nosaukumā vai aprakstā ir atšķirīgas vai pretrunīgas, par pareizu uzskatāma preces aprakstā norādītā informācija.

9.2.    Pircējs tiek informēts, ka Pircēja izmantoto elektronisko ierīču īpašību, elektronisko ierīču tehnisko parametru (piemēram, Pircēja izmantotās ierīces ekrāna izšķirtspējas u.c.) vai citu tehnisku iemeslu vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ preces, kas redzamas Pircēja elektroniskās ierīces ekrānā, var līdz galam neatspoguļot faktiskās preču īpašības (piemēram, krāsu toņus), kas norādītas Veikalā. Tas attiecas uz nelielām vizuālām neatbilstībām.

9.3.    Pircēju (patērētāju) iegādātajām precēm tiek piemērota likumā noteiktā divu gadu preču kvalitātes komercgarantija sākot no pirkuma dienas. Pārdevējam ir arī tiesības noteiktām precēm piemērot papildu garantiju. Papildu garantijas termiņš un citi nosacījumi ir norādīti konkrēto preču aprakstos; attiecīgo informāciju var pieprasīt sūtot ziņu uz e-pastu: info@studija-amatciems.lv

9.4.    Uz Pircēju/Uzņēmēju iegādātajām precēm attiecas garantija, kas norādīta Veikalā. Garantijas termiņu un citus nosacījumus norāda preču aprakstos.

9.5.    Ja Pircējs iegādājas bojātu preci, viņam ir tiesības:

9.5.1.    pieprasīt, lai preci salabotu (saremontētu);

9.5.2.    pieprasīt preces maiņu, ja vien šāda prasība nav neiespējama vai Pārdevējam nerada nesamērīgas izmaksas salīdzinājumā ar citas prasības izpildi, ņemot vērā visus apstākļus, tostarp preces vērtību (ja tā nav bojāta), preces defekta nozīmīgumu un izvērtējot, vai šādas prasības piemērošana neradītu neērtības Pircējam;

9.5.3.    saskaņā ar Noteikumu 9.10. punkta nosacījumiem izmantot tiesības pieprasīt proporcionālu preces cenas samazinājumu vai lauzt Pirkšanas-pārdošanas līgumu.

9.6.    Lai izmantotu Noteikumu 9.5.1. vai 9.5.2. punktā noteiktās tiesības, Pircējam prece ir jānosūta atpakaļ Pārdevējam remontam vai maiņai. Atdodot preces ar trūkumiem Pārdevējam, Pircējs iesniedz Pārdevējam preču iegādi apliecinošus dokumentus (čeku vai citu pirkumu apliecinošu dokumentu). Izmaksas, kas saistītas ar preces atdošanu, sedz Pārdevējs. Ja prece ir pareizi uzstādīta (ierīkota) pirms defekta atklāšanas, atkarībā no preces veida un mērķa, Pārdevēja pienākums salabot vai nomainīt preci ietver preces noņemšanu un salabotās vai nomainītās preces uzstādīšanu vai arī noņemšanas un uzstādīšanas izmaksu kompensāciju.

9.7.    Pirms preces ar trūkumiem atdošanas vai maiņas, kā arī gadījumos, kad kvalitatīva prece tiek atdota ne līguma atteikuma dēļ, Pircējam (Patērētājam) jāsazinās ar Pārdevēju pa norādīto tālruni vai e-pastu (tālr: +371 28647050; e-pasts: info@studija-amatciems.lv) un jāvienojas par preču atpakaļatdošanas vai maiņas nosacījumiem. Pircējs (Patērētājs) var arī atdot bojātās preces Preču atpakaļatdošanas un apmaiņas nodaļā.

9.8.    Pārdevējs nodrošina bojātu preču remontu vai maiņu saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

9.8.1.    bez maksas – neiekasējot maksu par izdevumiem, kas saistīti ar preces labošanu vai maiņu, ieskaitot pasta, transporta, darbaspēka vai materiālu izdevumus;

9.8.2.    saprātīgā laikā no brīža, kad Pircējs ir informējis Pārdevēju par defektu;

9.8.3.    neradot būtiskas neērtības Pircējam, ņemot vērā preču raksturu un mērķi attiecībā uz Pircēju.

9.9.    Pārdevējam ir tiesības atteikties nodrošināt bojātas preces atbilstošu kvalitāti, ja šo preci nav iespējams salabot vai apmainīt vai ja tas rada nesamērīgas izmaksas, ņemot vērā visus apstākļus, tostarp preces vērtību (ja tā nav bojāta) un preces defekta nozīmīgumu.

9.10.    Pircējam ir tiesības pieprasīt proporcionālu preces cenas samazinājumu vai lauzt Pirkšanas-pārdošanas līgumu, ja:

9.10.1.    Pārdevējs nav salabojis vai nomainījis preci vai nav veicis remontu vai maiņu saskaņā ar Noteikumu 9.6. punktā noteiktajām prasībām, vai Pārdevējs ir atteicies nodrošināt atbilstošu preces kvalitāti saskaņā ar šo Noteikumu 9.9. punktu;

9.10.2.    defekts radās, lai gan Pārdevējs centās novērst preces defektu;

9.10.3.    defekts ir būtisks;

9.10.4.    Pārdevējs ir paziņojis vai apstākļi liecina, ka Pārdevējs nespēs nodrošināt atbilstošu preces kvalitāti saprātīgā termiņā vai tas Pircējam radīs ievērojamas neērtības.

9.11.    Pircējs izmanto savas tiesības lauzt Pirkšanas-pārdošanas līgumu, iesniedzot Pārdevējam paziņojumu, kurā izsaka savu lēmumu lauzt Pirkšanas-pārdošanas līgumu.

9.12.    Pircējam laužot Pirkšanas-pārdošanas līgumu:

9.12.1.    Pircējs atdod preci atpakaļ Pārdevējam uz Pārdevēja rēķina;

9.12.2.    Pārdevējs, saņemot atpakaļ sūtīto preci vai Pircēja iesniegto pierādījumu, ka prece ir nosūtīta, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā atmaksā Pircējam par šo preci samaksāto summu.

9.13.    Pircējam nav tiesību lauzt Pirkšanas-pārdošanas līgumu, ja defekts ir nenozīmīgs.

9.14.    Ja Pircējs vēlas izmantot iespēju samazināt bojātās preces cenu, cenas samazinājums tiek veikts proporcionāli Pircēja saņemtās preces vērtības samazinājumam salīdzinājumā ar vērtību, kādai būtu precei, tā nebūtu bojāta.

9.15.    Lai izmantotu savas tiesības, kas noteiktas Noteikumu 9.5. punktā, Pircējs paziņo Pārdevējam par preces neatbilstību kvalitātes prasībām ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no neatbilstības konstatēšanas dienas.

10.    TIESĪBAS ATKĀPTIES NO LĪGUMA, PREČU ATPAKAĻATDOŠANA

10.1.    Pircējam (patērētājam) ir tiesības atteikties no Pirkšanas-pārdošanas līguma, kas noslēgts, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, nenorādot iemeslu, 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču piegādes (saņemšanas) dienas vai, ja Pircējs (patērētājs) vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas preces un šīs preces tiek piegādātas atsevišķi – no pēdējās preces piegādes (saņemšanas dienas), vai, ja preces tiek piegādātas dažādās partijās vai pa daļām – no pēdējās partijas vai daļas piegādes (saņemšanas dienas). Pircējs var atkāpties no Līguma, atdodot preci Preču izsniegšanas nodaļā vai izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (piemēram, e-pastu), nosūtot Pārdevējam paziņojumu par atkāpšanos no pirkšanas-pārdošanas līguma pa e-pastu info@Studija-amatciems.lv. Pircēja paziņojumā skaidri jānorāda Pircēja nodoms atkāpties no Līguma. Pircējs iesniedz arī pirkuma dokumentu (rēķinu, kvīti u.c.) un uzrāda šo dokumentu Preču atpakaļatdošanas un apmaiņas nodaļā vai nosūta tā kopiju kopā ar paziņojumu par atkāpšanos no Līguma, kas apliecina, ka preces ir iegādātas no Pārdevēja. Ja Pircējs viena Līguma ietvaros iegādājas vairākas preces, viņa atkāpšanās tiesības attiecas gan uz vienu, gan vairākām precēm. 10.2. un 10.13. punktā aprakstītos nosacījumus piemēro gadījumos, kad preces atdod Pircējs, kurš ir patērētājs.

10.2.    Preces ir jāatdod atpakaļ Pārdevējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pārdevējam ir nosūtīts paziņojums par atkāpšanos no Pirkšanas-pārdošanas līguma. Pircējs ir atbildīgs par preču pareizu iesaiņošanu atdošanai. Prece tiek uzskatīta par pareizi iesaiņotu, ja tā ir ievietots papildu ārējā iepakojumā (ievietota kastē vai maisiņā, ietīta papīrā utt.) un šis iepakojums ir cieši noslēgts (piemēram, aplīmēts ar lentu). Pircējs sedz tiešos preču atpakaļatdošanas izdevumus, ja vien Pārdevējs pēc paziņojuma par atkāpšanos no Līguma saņemšanas nenorāda Pircējam, ka viņš pats sedz preču atpakaļatdošanas izdevumus.

10.3.    Preces tiek atdotas atpakaļ vai nu Preču maiņas un atpakaļatdošanas nodaļā, vai arī Pircējs var tās atdot ar paša izvēlētu starpnieku (kurjeru) starpniecību, kuri piegādā preces Preču maiņas un atpakaļatdošanas nodaļai. Pirms preču atpakaļatdošanas, izmantojot starpniekus (kurjerus), Pircējs sazinās ar Pārdevēju pa norādīto tālruni vai e-pastu (tālr: +371 28647050; e-pasts: info@studija-amatciems.lv) un vienojas par preču atdošanu.

10.4.    Nauda par atdotajām precēm, ieskaitot summu, ko Pircējs samaksājis par piegādi, tiek atdota Pircējam pēc preču atdošanas Pārdevējam. Ja tiek atdota tikai daļa no iegādātajām precēm, Pircējam tiek atlīdzinātas preču piegādes izmaksas proporcionāli atdoto preču un neatdoto preču attiecībai. Naudu pircējam atmaksā tādā pašā veidā, kādā viņš/viņa iegādājās preces (piemēram, ja par precēm samaksāts ar bankas pārskaitījumu, atmaksātā nauda tiks pārskaitīta uz Pircēja bankas kontu, no kura tika saņemts maksājums), ja vien Pircējs nepiekrīt citam Pārdevēja piedāvātajam naudas atmaksas veidam.

10.5.    Netiek uzskatīts, ka Pārdevējs ir pārkāpis atmaksas nosacījumus, ja tas nevar veikt pārskaitījumu Pircēja vainas dēļ (novēlota preču atdošana, neprecīzi dati utt.).

10.6.    Nevienā no atpakaļatdošanas variantiem Pārdevējam nav pienākuma atlīdzināt Pircējam papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka Pircējs izvēlējies citu, nevis lētāko parasto Pārdevēja piedāvāto piegādes veidu.

10.7.    Citos gadījumos, kas nav atkāpšanās no Līguma, piemēram, ja Pircējam nepatīk preces forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācijas kombinācija, viņš var atdot preci Noteikumos un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Atsevišķas preces, piemēram, elektroierīces vai higiēnas preces, kā arī pienācīgi sniegtus pakalpojumus, nedrīkst atdot. Minēto preču saraksts ir iekļauts Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.

10.8.    Iegādājoties nekvalitatīvu preci, Pircējam ir tiesības izmantot Noteikumu 9.5. punktā paredzētās tiesības.

10.9.    Pircējam, atdodot preces, jārīkojas saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

10.9.1.    atdotās precēs ir oriģinālajā iepakojumā vai citā kārtīgā iepakojumā;

10.9.2.    atdotajām precēm nav Pircēja radītu bojājumu;

10.9.3.    atdotās preces ir nelietotas un ir saglabāts to pārdošanas izskats (nesabojātas etiķetes, nenoņemtas aizsargplēves, utt.);

10.9.4.    atdotās preces ir tādā pašā komplektācijā, kādā tās saņēmis Pircējs;

10.9.5.    atdodot preces, Pircējs uzrāda pirkumu apliecinošu dokumentu – čeku vai PVN rēķinu – un aizpilda pieteikumu par preču atdošanu.

10.10.    Puses vienojas, ka gadījumā, ja atdotā prece neatbilst Noteikumu 10.9. punktā noteiktajiem preču atdošanas nosacījumiem, Pārdevējs, pieņemot preci, ir tiesīgs pieprasīt Pircējam atlīdzināt arī summu, kas ir proporcionāla preces vērtības samazinājumam, kas radies Pircēja darbību rezultātā un kas nebija nepieciešams, lai noteiktu preces īpašības un darbību.

10.11.    Pircējs nevar atdot preces, kuras nav atdodamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

10.12.    Nekvalitatīvu pakalpojumu sniegšanas gadījumā Pircējam ir tiesības pieprasīt novērst pakalpojumu sniegšanas trūkumus, atmaksāt par pakalpojumiem samaksāto naudu vai samazināt pakalpojumu cenu. 

10.14.    Pircēji var atdot atpakaļ un apmainīt preces atbilstoši Pārdevēja apstiprinātajai preču atdošanas politikai. Pirms preču atdošanas Pircējs sazinās ar Pārdevēju atbilstoši Noteikumu 10.11. punktu.

11.    ATLAIDES UN ĪPAŠIE PIEDĀVĀJUMI

11.1.    Pārdevējs pēc savas iniciatīvas var Veikalā ierosināt dažādus īpašos piedāvājumus vai piemērot atlaides. Atlaidēm un īpašajiem piedāvājumiem Veikalā nav obligāti jābūt tādiem pašiem, kādi tiek piemēroti Pārdevēja fiziskajā veikalā.

11.2.    Detalizēta informācija, kas saistīta ar atlaidēm vai īpašajiem piedāvājumiem, tiek sniegta Veikalā konkrētas akcijas veikšanas vai atlaižu piemērošanas laikā. 

11.3.    Ja Pircējs iegādājas preces, kurām Pārdevējs piedāvā noteiktu atlaidi vai dāvanu, un pēc tam izmanto savas tiesības atdot preces, Pircējam tiek atmaksāta tikai tā naudas summa, ko viņš/viņa faktiski samaksāja par precēm. 

11.5.    Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa paziņojuma, mainīt akciju vai atlaižu nosacījumus vai atcelt tās pilnībā. Jebkādas izmaiņas vai atcelšanas akciju vai atlaižu piemērošanas kārtībā ir spēkā no to publicēšanas brīža un neattiecas uz iepriekš noslēgtajiem Pirkšanas-pārdošanas līgumiem ar Pircēju un to izpildi.

12.    LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU ATBILDĪBA

12.1.    Reģistrējoties Veikalā, Pircējam ir jānorāda savi personas dati. Pircējs ir atbildīgs par Reģistrācijas datu pareizību. Ja Pircējs sniedz citas personas personas datus un/vai nesniedz precīzus Reģistrācijas datus un/vai savlaicīgi tos neatjaunina, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas vēlāk radušās Pircējam vai trešajām personām.

12.2.    Pircējs ir atbildīgs par Reģistrācijas datu nodošanu trešajām personām. Ja trešā persona lieto Veikala pakalpojumus vai iegādājas preces un/vai pakalpojumus Veikalā, pierakstoties ar Pircēja datiem, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju, un Pircējs ir atbildīgs par visām no tā izrietošajām saistībām.

12.3.    Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies tāpēc, ka Pircējs nav izlasījis Noteikumus un/vai Pirkšanas-pārdošanas līgumu, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumu un paša pienākumu to darīt, ja šāda iespēja tikusi nodrošināta.

12.4.    Gadījumā, ja Pārdevēja prettiesiskas darbības dēļ ir nodarīts kaitējums Pircējam, kurš ir patērētājs, Pārdevējs atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies šim Pircējam. Ja Pārdevēja prettiesiskas rīcības dēļ ir nodarīts kaitējums Pircējam, kurš nav uzskatāms par patērētāju, Pārdevējs atlīdzina tikai tiešos zaudējumus, kas radušies šim Pircējam.

12.5.    Pārdevējs nav atbildīgs par Pirkšanas-pārdošanas līguma neizpildi un/vai preču nepiegādāšanu vai novēlotu preču piegādi, ja tas noticis trešo personu vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja kontrolēt vai saprātīgi paredzēt Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas brīdī un nevarēja novērst šādu apstākļu vai to seku iestāšanos (force majeure). Ja minētie apstākļi ilgst ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, Puses var lauzt  Pirkšanas-pārdošanas līgumu, savstarpēji par to vienojoties.

13.    INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA

13.1.    Pārdevējs nosūta visus ziņojumus un citu informāciju Pircējam uz viņa norādīto e-pasta adresi. Tiek uzskatīts, ka Pircējs šo informāciju ir saņēmis 3 (trīs) stundu laikā no tās nosūtīšanas brīža.

13.2.    Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem traucējumiem interneta pieslēgumā vai traucējumiem e-pasta pakalpojumu sniedzēju tīklos, kuru dēļ Pircējs nevar saņemt e-pastus no Pārdevēja.

13.3.    Visus paziņojumus, pretenzijas, pieteikumus un jautājumus Pircējs nosūta, izmantojot šajos Noteikumos vai Veikala sadaļā Sazinies ar mums norādīto kontaktinformāciju.

14.    NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

14.1.    Visa Pārdevēja tīmekļa vietnē sniegtā informācija, tai skaitā šie Noteikumi, informācija par Pārdevēju, piedāvātajām precēm un pakalpojumiem, un to īpašībām, Pircēja tiesībām atkāpties no Pirkšanas-pārdošanas līguma īstenošanas kārtību, kā arī Pārdevēja sniegtajiem apkopes pakalpojumiem un komercgarantijām un citām garantijām (ja tādas tiek sniegtas) tiek uzskatīta par rakstiski iesniegtu Pircējam.

14.2.    Pircēja un Pārdevēja noslēgtā Pirkšanas-pārdošanas līguma nosacījumus regulē spēkā esošie Latvijas Republikas tiesību akti.

14.3.    Pārdevējs var jebkurā laikā nodot šajos Noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez Pircēja piekrišanas vai paziņošanas Pircējam, taču nodrošinot, ka Pārdevēja tiesību un pienākumu nodošanas gadījumā trešajām personām Pircēja stāvoklis nepasliktinās un tiesību un pienākumu apjoms nemainīsies.

14.4.    Visas domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju par Noteikumiem tiek risinātas sarunu ceļā. Ja Puses nespēj atrisināt domstarpības sarunu ceļā 15 (piecpadsmit) dienu laikā, tās tiek risinātas Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

14.5.    Pircējs (patērētājs) var iesniegt pieprasījumus un/vai sūdzības par veikalā iegādātajām precēm vai pakalpojumiem Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (Brīvības iela 55, Rīga, Latvija, LV-1010, zvanot uz tālruni: +371 654 525 54, rakstot uz e-pastu: pasts@ptac.gov.lv, vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietnē www.ptac.gov.lv vai aizpildot pieteikuma veidlapu Elektroniskajā patērētāju strīdu izšķiršanas platformā tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/odr/. Pēdējais nosacījums neattiecas uz Pircējiem/Uzņēmējiem.

14.6.    Šie Noteikumi ir atjaunināti 2023. gada 8.maijā.